Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Laatst gewijzigd op 15-04-2020 Jouwfotologo.nl
Deze Algemene voorwaarden is van toepassing op Jouwfotologo.nl (Kamer van Koophandel-nummer 721366500), gevestigd aan Zaandammerweg 14, 1566 PG Assendelft.

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan:

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden (Voorwaarden), Privacyverklaring en enige disclaimer en alle of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de voorwaarden van het bedrijf accepteert en voorwaarden. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij” en “Ons” verwijst naar ons bedrijf, Jouwfotologo.nl. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met met en onderworpen aan de geldende Hong Kong Law. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

1. Diensten

1.1 Met de website kunt u tegen betaling een fotologo bestellen en we behouden ons het recht voor om andere gerelateerde diensten te verkopen, zoals maar niet beperkt tot bewerkingen, wijzigingen of verbeteringen (gezamenlijk “Diensten”) aan uw bestelling, zoals beschreven op de website. We kunnen van tijd tot tijd Diensten toevoegen, verwijderen of wijzigen. We kunnen van tijd tot tijd externe serviceproviders (“Dienstverleners”) inschakelen om bepaalde Diensten uit te voeren en/of te leveren.


2. Privacybeleid en verklaring
2.1
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. We zullen alleen informatie gebruiken die is verzameld van individuele klanten, met name e-mailadressen, om bestellingen te vergemakkelijken en te leveren als onderdeel van ons streven om de diensten te leveren die onze klanten hebben betaald. Aangezien we ernaar streven om u betere producten / diensten aan te bieden om uw fotologo of uw foto’s te verbeteren, zullen we uw e-mail ook gebruiken om onze andere producten / diensten te promoten. U kunt zich op elk moment afmelden door op de afmeldknop te drukken die u kunt vinden in elke e-mail die we sturen. We zullen onze systemen en gegevens voortdurend herzien om onze klanten de best mogelijke service te bieden. Er zijn specifieke overtredingen voor ongeoorloofde acties tegen computersystemen en gegevens. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op vervolging en / of civiele procedures om de schade te verhalen tegen de verantwoordelijken.

3. Vertrouwelijkheidsbeleid
3.1
Alle informatie met betrekking tot de klant en hun respectievelijke klantendossiers kan aan derden worden doorgegeven. Klantrecords worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve aan onze serviceproviders, en indien wettelijk verplicht om dit te doen bij de bevoegde autoriteiten. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde post. Alle e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, hebben alleen betrekking op de overeengekomen services en producten. Bovendien, als onze manier om meer gewaardeerde diensten en aanbiedingen te bieden aan onze gewaardeerde klanten, kunt u productaanbiedingen ontvangen in de vorm van marketingnieuwsbrieven van ons. U kunt er echter voor kiezen om dergelijke berichten niet te ontvangen door u op elk moment af te melden door op de afmeldknop in de e-mail te klikken.

4. Disclaimer
4.1
De informatie op deze website wordt geleverd in de huidige staat. Voor zover wettelijk toegestaan, zal dit bedrijf:

4.1.1 alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door een gelieerde onderneming of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onjuistheden of weglatingen in deze website en / of de literatuur van het bedrijf; en

4.1.2 alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winsten (ongeacht of het verlies van dergelijke winsten te voorzien was, is ontstaan in de normale gang van zaken of u dit bedrijf hebt geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), veroorzaakte schade aan uw computer, computersoftware, systemen en programma’s en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade.

5. Eigenaar van de Jouwfotologo.nl handtekening
5.1 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de enige eigenaar bent van het Jouwfotologo.nl handtekening.

5.2 Het enige eigendom heeft betrekking op het eindproduct dat alle .pngs omvat die aan uw bestelling zijn verstrekt. Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen die al buiten het bereik van ons gratis herzieningsbeleid vallen (zie item5), betaalt u afzonderlijk voor extra kosten voor beschikbare wijzigingen.

5.3 We behouden ons echter het recht voor om de Jouwfotologo.nl handtekening (en) die in uw bestelling is gemaakt, te gebruiken bij het vermarkten van onze diensten.

5.4 We zullen al onze inspanningen doen om u een uniek fotologo te bieden, maar overeenkomsten met de handtekening van andere klanten kunnen nog steeds optreden vanwege bepaalde overwegingen met betrekking tot ontwerp of formaat. In het geval van overeenkomsten en zonder de kennis die u heeft aangevraagd of verkregen voor het handelsmerk van uw Jouwfotologo.nl handtekening, aanvaarden wij GEEN verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van andere klanten van de handtekeningen die voor hen zijn gemaakt en die gelijkenis of gelijkenis vertonen aan uw Jouwfotologo.nl handtekening. Als we uitgaan van de locatie, zullen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor het op welke manier dan ook schenden van uw handelsmerk.

5.5 De ​​voorgaande bepalingen en alle andere bepalingen met betrekking tot uw Jouwfotologo.nl handtekening zijn ook van toepassing wanneer u ervoor kiest om uw Jouwfotologo.nl handtekening tegen een meerprijs te laten ontwerpen door onze hoofdontwerper.

6. Correcties / wijzigingen aan uw Jouwfotologo.nl handtekening

6.1 U heeft recht op één (1) gratis herziening / correctieronde om de wijzigingen aan te brengen die u op uw handtekening wilt hebben. Wijzigingen zullen echter alleen kleine herontwerpen en individuele herontwerpen van letters in de handtekening zelf omvatten. Voor de ondertags kunnen we alleen het formaat wijzigen als de toegestane revisie. Verandering in kleur en naam komt met een vergoeding, behalve wanneer de fout van onze kant is begaan zonder uw deelname.

6.2 Wijzigingen die buiten het bereik van de gratis correctieronde vallen, dienen apart te worden betaald. Als u andere revisies wilt hebben dan de hierboven beschreven wijzigingen, betaalt u een vast tarief van € 15,- per revisie.

7. Gebruikersgedrag
7.1 Door de Website en Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u niet:

7.1.1 in strijd bent met toepasselijke wetten, voorschriften, regels, verordeningen, statuten, vereisten, codes of bevelen van overheids- of gerechtelijke autoriteiten of voorwaarden van derden die van toepassing zijn op alle Diensten die u gebruikt;

7.1.2 een dienst bestellen of anderszins een dienst gebruiken op een manier die: onwettig is (of onwettige activiteiten bevordert); schadelijk; bedreigend; frauduleus, bedrieglijk of misleidend; intimiderend; discriminerend; lasterlijk; lasterlijk; vulgair; pornografisch; obsceen; in strijd is met andermans recht op privacy, publiciteit of andere rechten; in strijd met contractuele of fiduciaire verplichtingen; of inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk “Intellectuele eigendomsrechten”) van een derde partij; of anderszins verwerpelijk;

7.1.3 zich voor te doen als een persoon of entiteit, uw affiliatie met een persoon of entiteit ten onrechte te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen of onjuiste informatie te verstrekken;

7.1.4 de beveiliging van de website of diensten schendt of probeert te schenden;

7.1.5 een deel van de website of diensten reverse-engineeren, decompileren of demonteren;

7.1.6 informatie van de website of diensten op geautomatiseerde wijze “schrapen”;

7.1.7 interfereren met het vermogen van anderen om de website of diensten te gebruiken;

8. Vergoeding
8.1
U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, en hun respectieve licentiegevers en Serviceproviders, en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten of licentiegevers van een van de voorgaande (gezamenlijk de “Gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, opgelopen door een van de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige claim die voortvloeit uit Uw Inhoud, uw gebruik van een Jouwfotologo.nl, uw gebruik van Diensten, of enige schending door u of een gebruiker van uw logo van deze voorwaarden. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de vergoeding die is betaald voor de bestelde Diensten.

9. Restitutiebeleid
9.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat het product dat wij voor u ontwikkelen een op maat gemaakt artistiek product is, en als zodanig zal er geen terugbetaling of vervanging worden verleend in het geval dat u het product gewoon niet mooi vindt. Dit geldt met name gezien het feit dat u recht heeft op het aantal revisies vermeld op item 5 van deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat onze vergoedingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

9.2 In het geval dat u of een andere persoon namens u een Paypal-geschil, een creditcardverwerker geschil of een ander soortgelijk geschil opent / start met betrekking tot de betaling van de vergoeding, gaat u ermee akkoord om dit geschil binnen 24 uur nadat wij u hebben verstrekt, te sluiten of in te trekken. u, Paypal of een andere relevante provider (“Betalingsprovider”) met bewijs dat we u het Product hebben gestuurd. In het geval dat u een dergelijk geschil niet sluit of intrekt, machtigt u hierbij en geeft u de betalingsprovider toestemming om het geschil over de bepaling van deze algemene voorwaarden door ons aan de betalingsprovider te sluiten / intrekken, samen met een kopie van de levering van het product door ons aan u. U vrijwaart ons hierbij voor verlies of schade die wij hebben geleden als gevolg van het niet naleven van uw verplichtingen onder deze clausule. U heeft recht op het aantal herzieningen zoals vermeld op de website met betrekking tot het door u gekochte product.

10. Wijzigingen in de voorwaarden
10.1 Bedrijf kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen door wijzigingen op de website te plaatsen; (i) deze wijzigingen worden echter pas van kracht en bindend voor u nadat het Bedrijf op de Website heeft laten weten dat deze Voorwaarden zijn gewijzigd en u de Website voor het eerst gebruikt na de datum van een dergelijke plaatsing, (ii) de wijzigingen zullen alleen van toepassing met betrekking tot uw gebruik van de website nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn geworden, en (iii) elke wijziging in betalingsverplichtingen is alleen van toepassing op uw volgende aankopen op of gebruik van de website of diensten. Als u deze voorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt en er niet mee instemt, heeft u daarna geen recht op gebruik van of toegang tot de website of diensten.

Gebruik onze FAQ voor vragen of verduidelijkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden of om het verwijderen van gegevens aan te vragen.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar hallo@jouwfotologo.nl.

Bestel nu direct jouw fotologo

Menu